Obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode premineraly.sk, vedený prevádzkovateľom Colektio s.r.o., CZ21300127 Lipová 41, 400 02 Chuderov, info@premineraly.sk, 799 543 653. 

2. Užívateľský účet
2.1Kupujúci môže na internetovom obchode objednať tovar bez registrácie alebo na základe registrácie. V prípade registrácie môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru, sledovať históriu objednávok či uplatniť zľavové kupóny.
2.2Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
2.4Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
2.5Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy
3.1 Kupujúci má možnosť objednať tovar prostredníctvom internetového obchodu premineraly.sk.
3.2 Všetka prezentácia tovaru umiestnená na internetovom obchode je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare – zaradenie do kategórie, názov, popis a uvedenie cien jednotlivého tovaru.
Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.
3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke.
3.6 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
3.7 Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Uzavretá zmluva je poskytovateľom služby archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch, vedúcich k uzatvoreniu zmluvy, sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
3.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.9 Zákazník v priebehu objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je zákazník dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky služby upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť – na titulnej strane, v sekcii Obchodné podmienky, a to kedykoľvek aj v priebehu objednávky.

4. Ceny a platobné podmienky
4.1 Ceny uvedené na internetovom obchode sú uvádzané ako konečné, bez DPH. Platné sú ceny uvedené v dobe potvrdenia objednávky.
4.2 Ceny uvedené na internetovom obchode sú iba v EUR.
4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.
4.4 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
4.5 Kúpna cena sa hradí bezhotovostne (bankovým prevodom, alebo v hotovosti pri prevzatí (dobierka). Úhradou ceny sa objednávka služby stáva záväznou.
4.6 Predajca zašle daňový doklad - faktúru elektronicky na e-mail kupujúceho vo formáte PDF.
4.7 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

6. Spôsoby úhrady kúpnej ceny objednaného tovaru
6.1 Platbu v hotovosti je možné vykonať pri objednaní tovaru na dobierku.
6.2Pre platbu bankovým prevodom sú kupujúcemu po zakúpení zaslané príslušné údaje k platbe. Číslo účtu pre platby v EUR je iban: CZ8308000000002224955243 .SWIFT: GIBACZPX. EUR účet je vedený u České spořitelny.
Pokiaľ nie je uvedené inak, po obdržaní platby predávajúci tovar odošle do 24 hodín s tým, že kupujúcemu oznámi termín doručenia zásielky.

7. Doprava
7.1 Ak je tovar "Skladom", býva odoslaný nasledujúci pracovný deň po prijatí platby alebo prijatí objednávky, ktorá bude platená formou dobierky. O priebehu odoslania zásielky je kupujúci vyrozumený prostredníctvom e-mailu.
7.2 Predpokladaná doba dodania u produktov skladom sú 1-3 pracovné dni.
7.3 U produktov, ktoré nie sú skladom bude kupujúci o termíne doručenia vyrozumený e-mailom
7.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Pre fyzické osoby - spotrebiteľov:

8.1Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru na adresu uvedenú v čl. 8.6 obchodných podmienok, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.
8.2 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
8.3 V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
8.4 Tovar musí byť vrátený predávajúcemu kompletný, v pôvodnom obale a nesmie javiť známky opotrebenia, poškodenia či zápachu. Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci si vyhradzuje účtovať poplatky za vrátenie do pôvodného stavu (čistenie, výmenu krytu, atď.). Predávajúci je oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu znížením hodnoty tovaru a odpočítať ho od vrátenej čiastky.
8.5 Vrátený tovar nesmie byť predajcovi zaslanej na dobierku.
8.6 Adresa pre vrátenie tovaru: Lipová 41, 400 02 Chuderov

Pre právnické osoby / podnikateľov:

8.7 Ak je kupujúci právnická osoba / podnikateľ s IČ, potom podľa zákona nevzniká nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní. Odstúpenie od zmluvy je možné iba vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom dohovore s predávajúcim.

9. Práva z chybného plnenia
9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
9.2 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s potvrdenou objednávkou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu tovar uviedol do zodpovedajúceho stavu, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
9.3 Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.
9.4 V prípade rozporu medzi tovarom dodaným a tovarom objednaným je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oboznámiť e-mailom na info@premineraly.sk.
9.5Postup reklamácie:
1) Kupujúci informuje o reklamácii e-mailom, alebo písomne.
2) Kupujúci zašle výrobok (nie na dobierku) na adresu 
9.6 Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej podania, teda prevzatie tovaru predávajúcim.

10. Záruky na tovar
10.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR, ak nie je konkrétne uvedené inak.

11. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
11.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
11.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

12. Ochrana osobných údajov
12.1Osobné údaje kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Objednávkou tovaru kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa a tiež prípadne fakturačné údaje, poskytnuté predávajúcemu, budú poskytnuté a použité na účely vybavenia objednávky a nebudú zneužité. Nebudú najmä poskytnuté tretím stranám (okrem prepravných služieb) a chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky.
12.2Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
12.3 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

13. Mimosúdne riešenie sporov
13.1V prípade vzniku sporu medzi spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka a predávajúcim je kupujúci oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu k Českej obchodnej inšpekcii.
13.2 Kupujúci môže na riešenie vzniknutého sporu využiť platformu na riešenie sporov online. Podrobnejšie informácie o podmienkach riešenia sporu online sú uvedené na http://ec.europa.eu/odr.

14. informácie o oneskorení tovaru:
Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za neplnenie zmluvných povinností podľa uzavretej kúpnej zmluvy v prípade, že toto neplnenie nastalo v dôsledku vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie prekážka, ktorá je nezávislá na vôli povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej zmluvnej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Ide najmä o prírodné katastrofy (záplavy, zemetrasenia, epidémie, pandémie a obdobné situácie ohrozujúce životy či zdravie a pod.), zásahy štátu, vojny, teroristické útoky, štrajky či výluky, prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Také okolnosti sú dôvodom k odkladu plnenia zmluvných povinností na strane Predávajúceho po dobu av rozsahu účinnosti týchto okolností a po dobu trvania týchto okolností sa Predávajúci nedostane do omeškania. To isté platí, aj keď uvedené okolnosti nastali u subdodávateľov Predávajúceho. O tom, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť nastali, je Predávajúci Kupujúceho povinný informovať ihneď, ako to bude technicky možné. Prípadné oneskorenie nie je dôvodom na reklamáciu.

15. Záverečné ustanovenia
Pokiaľ tieto obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka.